Гаранция

 

 • С тази карта Производителят, Вносителят и Сервизът на стоката поемат настоящите гаранционни задължения към Потребителите и определят реда за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Мебелна къща МУРА няма право да изменя или допълва условията на тази гаранция. Настоящите гаранционни условия са неразделна част от гаранционната карта и при тяхната липса, гаранцията отпада.

 

Гаранционни условия

 

Изискване за монтаж

 • За да е в сила гаранцията се изисква монтажа да се извърши от правоспособен Мебелист – специалист при пълно спазване на инструкциите, предоставени от Производителя или Вносителя – за продукти, за които това се изисква от Производителя или Вносителя и е отбелязано на гаранционната карта.
 • Трудът и частите за извършване на монтажа не са включени в цената на стоката и се заплащат от клиента на Мебелна къща МУРА.

 

Място за приемане на рекламация

 • Рекламации за закупена стока се приемат в най-близкия магазин на Мебелна къща МУРА.
 • Мебелна къща МУРА има правото в определени случаи да транспортира стоката до Производителя или Вносителя за своя сметка.

 

Необходими документи за извършване на рекламация

     Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация, потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяването на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, трите си имена, телефон и адрес за контакт.

При подаване на рекламация, потребителя задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • гаранционната карта;
 • настоящата карта с гаранционни условия, неразделна част от гаранционната карта;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Картата трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел и печат на продавача, подпис на клиента, дата на покупката, а за стоките, за които се изисква упълномощен монтаж – дата на монтажа, подпис и печат на оторизирания представител на Мебелна къща МУРА. Непопълнени или подправени карти са невалидни.

 

Гаранционен срок

 • Гаранционният срок е 24 месеца и започва да тече от датата на покупка, а при лизинг – от датата на получаване на стоката.

 

Не подлежат на гаранционно обслужване:

 • всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от клиента……
 • …………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………

 

Отказ от гаранционно обслужване

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 • при несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на документите по гаранцията;
 • когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми;
 • когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
 • при причинени повреди от неправилно бораване, претоварване, механични проблеми, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.
 • при гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя или Мебелна къща МУРА;
 • при използване на стоката не по предназначение, както и използването на битови стоки за професионални или търговски цели, в заведения, отдаване под наем и др.;
 • когато не са спазени условията за монтаж или ако стоката не е монтирана от правоспособен мебелист-специалист, удостоверено с печат и подпис.

 

Упътване за потребителите:

 

При възникване на проблем със закупената от Вас стока, направете следното:

Преди да се обадите в Мебелна къща МУРА

 • проверете в инструкциите на стоката дали се споменава нещо за Вашия проблем;
 • на последната страница на тази карта ще откриете телефона на най-близкия до Вас

магазин – консултирайте се със служител на магазина относно Вашия проблем;

 

Заявка за ремонт

 • Стоките ще бъдат обслужени след отправена от Потребителя и одобрена от магазина заявка за посещение на посочените телефони. Осигурете всички принадлежности, които могат да имат връзка с проблема.
 • При посещение на място да се осигури дастъп до стоката.
 • Желателно е да се използва оригиналната опаковка за транспорт и съхранение в магазина, в противен случай магазинът не носи отговорност за козметични повреди, настъпили по време на транспортирането и/или престоя на стоката в магазина.
 • Преди да започнат ремонт на Вашата стока, от магазина проверяват дали тя отговаря на изискванията за гаранционно обслужване.
 • При приемането на стоката от магазина, изисквайте разписка за нея и предадените принадлежности.
 • Осведомете се за предполагаемата дата за завършване на ремонта или част от него.

 

Извършване на гаранционния ремонт

При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, магазинът е длъжен по своя преценка да:

 • отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в картата и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
 • Ако това е невъзможно или неоправдано – да я замени с нова от същия модел или с модел със същите характеристики (спецификации). Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
 • Фирмата не може да бъде отговорна за пропуснати ползи, престой и други в следствие

на дефекта на стоката или престоя й в магазина.

 • По време на престоя на стоката в магазина, Магазинът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока.
 • При вариант връщане на изделието на производител и отремонтиране на стоката за негова сметка, Мебелна къща МУРА не носи отговорност за срока на рекламацията.

 

Получаване на отремонтираната стока

 • Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно.
 • Частите, заменени при ремонта, остават в магазина за по-нататъшно отчитане.

 

 • Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефекта е извънгаранционен, магазинът може да таксува клиента съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за негаранционно обслужване.
 • При несъгласие се попълва Констативен протокол.

 

ВНИМАНИЕ !

 1. Рекламации за не – комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
 2. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.
 3. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена, като преоценена.
 4. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е 30 дни.
 5. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.

 

Регистрация на извършените ремонти:

 

 

Дата на

приемане

Дата на

завършване

Извършен ремонт

Описание

Подпис на

техника

 

 

Търговски Обекти

 

ГрадАдресТелефон
Белоградчикбул. Съединение № 70885 / 829 854
Берковицаул. Сливница ЖСК бл.30886 / 998 650
Видинж.к Крум Бъчваров бл.280889 / 634438
Видинул. Пейо Яворов № 220885 / 712 528
Ломул. Славянска № 660888 / 729 620
Монтанаул. Пейо Яворов № 40888 / 729 625

 

ПОЗВЪНЕТЕ НИ !